موج

موج: توقف کمک های برنامه جهانی خوراک برای هشت میلیون تن در افغانستان

برنامه جهانی خوراک به علت کمبود بودجه، روند کمک رسانی اش را برای هشت میلیون تن در افغانستان متوقف ساخته است.

در این برنامه موج، این موضوع با مهمانان برنامه، عبدالله احمدی، فعال حقوق بشر و نجیب الله جامع، آگاه مسایل سیاسی به بحث گرفته شده است.