افغانستان

مقام سازمان ملل: اقدامات منفی در برابر حقوق زنان و دختران در افغانستان گسترده است

زندگی در افغانستان همواره با فراز و فرود فراوانی روبرو بوده، اما در ۲۲ ماه گذشته آنچه که از زندگی زنان افغانستان در زیر حاکمیت طالبان گزارش می‌شود، نشان دهنده محدود شدن آزادی‌هایی است که از آن همچون حقوق بنیادین و نخستین یک فرد در یک اجتماع یاد می‌شود.

معاون کمیساری عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز به این چالش اشاره می‌کند و می‌گوید که زندگی زنان افغانستان در تمامی ابعاد با محدودیت‌هایی روبرو است.

ندا ناشف، معاون کمیساری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت: ما گواه اقدامات منفی در برابر حقوق زنان و دختران در سطح جهان بوده‌ایم و هستیم. اما این در هیچ جایی به پیمانه افغانستان پس از تسلط طالبان در آگست ۲۰۲۱ گسترده نبوده است. با وجود این که بارها به حفاظت از حقوق زنان در چارچوب شریعت تاکید کرده‌اند، اما در ۲۲ ماه گذشته هر بعد زندگی زنان و دختران افغانستان محدود شده است. با هر شیوه‌ای در برابر آنان تبعیض شده است. فرمان پس از فرمان صادر شده است که اثر جمعی آن حذف زنان از زندگی اجتماعی و گرفتن دسترسی آنان از حقوق و آزادی‌های اساسی آنان شده است.

باورهایی وجود دارد که ادامه محدودیت‌ها در برابر زنان و دختران افغانستان و تنگ ساختن فضا در برابر آنان، سبب دوری بیشتر جهان و شهروندان افغانستان از طالبان خواهد شد.

مرسل عیار عضو جنبش معترض زنان افغانستان در این باره گفت: هم اکنون خشونت در افغانستان بالای زنان افزایش پیدا کرده و خودکشی نیز در میان زنان افغانستان بیشتر شده است و طالبانی که سن زیاد دارند، دختران خردسال را به نکاح‌شان درمی‌آورند.

رییس پیشین کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز بر این باور است که طالبان، افغانستان را به یک گور دسته جمعی رویاهای زنان افغانستان مبدل کرده‌اند.

شهرزاد اکبر؛ رییس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز افزود: این یک وضعیت آپارتاید جنسیتی است. زنان از بهر زن بودن‌شان از حقوق اساسی‌شان محروم شده‌اند. آنان اجازه آموزش را ندارند، اجازه کار را ندارند، اجازه مشارکت سیاسی را ندارند، اجازه گشت و گذار آزادانه را ندارند. افغانستان به یک گور دسته جمعی برای آرزوها و خواب های زنان و دختران افغانستان مبدل شده است.

نگرانی‌ها از اوضاع حقوق بشری به ویژه حقوق زنان در افغانستان در حالی افزایش یافته که گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل گفته است که در ۲۲ ماه گذشته طالبان ۵۰ دستوری صادر کرده‌اند که بر بنیاد آن یا حقوق و آزادی‌های زنان افغانستان سلب و یا هم محدود شده‌اند.

وزارت خارجه امریکا و سازمان ملل نیز هشدار داده‌اند تا هنگامی که طالبان به حقوق زنان حرمت نگذارند، به رسمیت شناخته نخواهند شد.