افغانستان

عضو پارلمان اروپا: طالبان با بستن مکتب‌ها می‌خواهند نسل تازه‌ای از جنگجویان جهادی را پرورش دهند

یک عضو پارلمان اتحادیه اروپا که پس از تسلط طالبان بر افغانستان به کابل رفت و با شماری از مقام های طالبان به شمول وزیر پیشین معارف طالبان دیدار نمود، می گوید که طالبان با اسیر گرفتن زنان در خانه و بستن مکتب و ساختن مدرسه های دینی میخواهند که نسل تازه یی از جنگجویان جهادی را پرورش دهند.

هانا نیومن عضو پارلمان اتحادیه اروپا می گوید: «وزیر معارف خودخوانده طالبان، از آماده گی برای تهیه یک برنامه آموزشی تازه جهادی خبرداد. بله! این همان کلمه یی است که او بکار برد، برنامه درسی”جهاد”، مکتب های خصوصی به گونه اجباری بسته می شوند و در سراسر کشور مدرسه های دینی ساخته می شوند که تنها زمینه آموزش را برای بسیاری از پسران فراهم می سازند. بیایید با این حقیقت وحشتناک رو به رو شویم، طالبان زنان را در خانه ها اسیر می گیرند و میخواهند که نسل جدیدی از جنگجویان جهادی را پرورش دهند.»

هانا نیومن، در سخنران اش با نکوهش کارنامه های طالبان و اپارتاید جنسیتی خواندن سیاست های طالبان در برابر زنان و دختران افغانستان به دیگر اعضای پارلمان اتحادیه اروپا میگوید که در باره به رسمیت شناختن طالبان حتا نباید فکر کرد.

او می‌افزاید: «من میدانم که هیچ پاسخی آسان و راه حل آسان برای این وجود ندارد، اما دقیقا به همین علت است که ما نمی توانیم نادیده بگیریم، دقیقا به همین علت است که ما باید به دقت زیر نظر بگیریم که در این کشور چه رخ میدهد و ما نباید حتا در باره به رسمیت شناختن طالبان فکر کنیم.»

پیش از این و پس از آن که معاون دبیرکل سازمان ملل از رای زنی در باره چگونه گی به رسمیت شناخته شدن طالبان در نشستی دوحه به میزبانی دبیرکل سازمان ملل سخن گفت وزارت خارجه امریکا تاکید ورزید که هرگونه بحث در باره به رسمیت شناخته شدن طالبان در این نشست، برای واشنگتن پذیرفتنی نیست.

و اما در حالی که افغانستان و جهان طالبان را به نقض گسترده حقوق بشر متهم می سازند و به سیاست های طالبان در برابر زنان و دختران نه گفته اند و نیز خواهان تغییر وضعیت کنونی افغانستان استند، رهبر طالبان در پیام عیدی اش هیچ اشاره یی به آموزش دختران، ممنوعیت کار زنان، سرکوب آزادی بیان و دیگر حقوق شهروندی نکرد و گفت که مردم افغانستان خوشبخت استند که حاکمیت طالبان را نصیب شده اند.