ویدیو ها

آزادی – آرسن فهیم‎

آرسن فهیم پیانو نواز افغان این میلودی را در سال ۲۰۱۸ برای صمیم فرامرز و رامز احمدی خبرنگارانی که در انفجاری در کابل کشته شدند، نواخته بود و پس از سقوط کابل و اعتراضات زنان برای آزادی، آرسن فهیم این میلودی را بار دیگر برای تمام آزادی خواهان افغانستان نواخته است.