افغانستان

طالبان بودجه پروژه‌ها به ارزش ۵ میلیارد افغانی را تأیید کردند

تصویر از آرشیف

کمیسیون تدارکات ملی زیر اداره طالبان روز یکشنبه در نشستی بودجه ۱۲ پروژه به ارزش نزدیک به ۵ میلیارد افغانی را تأیید کرد.

در خبرنامه دفتر عبدالغنی برادر معاون رییس وزیران طالبان آمده است که این پروژه‌ها شامل ساخت مرکزهای بهداشتی در بخش‌های دوردست کشور، بازسازی بخش‌هایی از شاهراه بادغیس-فاریاب، ساخت دیوارهای استنادی در این شاهراه و چند پروژه دیگر است.

این در حالی است که نبود وضاحت در نحوه هزینه بودجه عادی و انکشافی از سوی طالبان با انتقادهایی روبه‌رو است.