بازرگانی

طالبان حفاری دو حلقه چاه نفتی را در جوزجان با یک شرکت ترکی امضا کردند

طالبان قرارداد حفاری دو حلقه چاه نفتی را به هدف استخراج گاز در ساحه «یتیم تاق» جوزجان به یک شرکت خصوصی ترکی واگذار کردند.

شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم طالبان می‌گوید، که ارزش این قرارداد ۷.۵ میلیون دالر است‌.

خبرنامه می‌فزاید، شرکت قراردادی حفاری چاه ها را به عمق ۱۷۵۰ متر انجام می‌دهد.

براساس خبرنامه با پایان این پروژه روزانه ۳۰۰ هزار متر مکعب گاز در روز از آن استخراج خواهد شد.

طالبان درآمد شان را از این پروژه در روز ۶۰ هزار دالر برآورد کرده‌اند.

پیش از این نیز طالبان حفر هفت چاه نفت را با یک شرکت چینی در جوزجان امضا کرده اند.

طالبان در حالی به استخراج معادن و منابع زیرزمینی افغانستان آغاز کرده اند، که بسیاری از آگاهان مسائل اقتصادی نسبت به شفافیت و مصرف عواید به دست آمده از این منابع از سوی طالبان نگران اند.