افغانستان

دی‌کارلو آغاز نشست دوحه را موثر خواند

روزمری دی‌کارلو، معاون دبیرکل ملل متحد در امور سیاسی و میزبان سومین نشست دوحه در مورد افغانستان، آغاز این نشست را نتیجه‌بخش خوانده است.

خانم دی‌کارلو با نشر تصویرها از دیدارهایش در روز نخست این نشست، در اکس نگاشته است: «اولین بار است که چنین بخش متقاطع جامعه بین‌المللی و طالبان با یکدیگر ملاقات می‌کنند».

او در این نوشتار همچنین گفته است: «منتظر تعامل اصولی برای کمک به مردم افغانستان در بسیاری از زمینه‌ها باشید».

این در حالی است که نشست سوم دوحه به دلیل نبود نماینده‌های زن، بحث حقوق زنان و نماینده‌های جامعه مدنی در دستورکار این نشست، از سوی شماری زیادی از زنان افغانستان «تحریم» شده و برخی از آنان دعوت ملل متحد برای اشتراک به این نشست را رد کردند.

همزمان با آغاز نشست سوم دوحه درباره افغانستان، شماری از زنان معترض کشور در سراسر جهان در برابر این نشست اعتراض‌های گسترده‌ای را به راه انداختند.

این زنان معترض در بیانیه‌ها، قطع‌نامه‌ها و اعلامیه‌های متعدد، نشست دوحه را «معامله جهان با طالبان» خواندند و آن را «تحریم» کردند.

خانم دی‌کارلو در این نوشتار همچنین از قطر به عنوان دولت میزبان و برای حمایت از این نشست تشکری کرده است.

این در حالی است که تاساعات دیگر قرار است دومین روز این نشست با میزبانی ملل متحد در هتل «رتز کارلتون» در دوحه آغاز می‌شود.