بازرگانی

ملل متحد: با کمک بانک جهانی ۴۲۰ کیلومتر کانال در افغانستان ایجاد شده است

برنامه توسعه‌ای ملل متحد آمار داده است که با کمک بانک جهانی بیش از ۴۲۰ کیلومتر کانال در افغانستان ایجاد شده است.

این نهاد ملل متحد در شبکه اجتماعی اکس نوشته است که از این کانال‌ها برای آبیاری زمین‌های کشاورزی و آب آشامیدنی در ولایت‌های مختلف استفاده می‌شود.

از سویی هم، برخی از کشاورزان گفته‌اند که این کانال‌ها زمینه را برای رشد فرآورده‌های کشاورزی شأن فراهم کرده است.