بازرگانی

ملل متحد: زنان بازرگان با «تبعیض جنسیتی» در بخش دسترسی به بازار روبرو هستند

گزارش تازه دبیر کل ملل متحد نشان می‌دهد که کسری تجارت افغانستان نسبت به سال پار کاهش یافته و این کشور بیشتر به واردات متکی شده است.

در این گزارش آمده است که واردات افغانستان از ۴۲۶ میلیون دالر به ۶۸۲ میلیون دالر افزایش یافته است.

از سوی هم، گزارش سه ماهه دبیر کل ملل متحد نشان می‌دهد که زنان بازرگان با «تبعیض جنسیتی» در بخش دسترسی به بازار روبرو هستند.

در این گزارش به کسر بیلانس تجارت، تورم منفی، مشکل زنان کار آفرین در بخش دسترسی به بازار و منابع مالی بخش‌های کلیدی گزارش سه ماهه دبیر کل ملل متحد هستند،
در این گزارش به کسر بیلانس تجارت افغانستان پرداخته شده است.

بر بنیاد این گزارش، واردات افغانستان ۳۷ درصد افزایش و صادرات کشور پنج درصد کاهش را نسبت به سال پار میلادی نشان می‌دهد.

برخی از آگاهان اقتصاد به این باور‌اند که کسر بیلانس تجارت نشان دهنده پایین شدن رشد اقتصادی است و به زیان کشور و شهروندان کشور تمام خواهد شد.

گزارش دبیر کل ملل متحد بر بنیاد نظر سنجی بانک جهانی و اداره توسعه‌ای ملل متحد گفته است که سی و دو درصد زنان کار آفرین با تبعیض جنسیتی در زمینه دسترسی به بازار روبرو شده‌اند و ۲۸ درصد از زنان در بخش دسترسی به وام مشکل دارند.

در گزارش آمده است که سیاست‌های محدودکننده طالبان نه تنها حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را نقض می‌کنند، بل بر معیشت شهروندان افغانستان نیز اثر می‌گذارد.

برخی از زنان و دختران می‌گویند که با آمدن طالبان و وضع محدودیت های کاری زنان با مشکل جدی اقتصادی روبرو شده‌اند.

در نشست شورای امنیت ملل متحد اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد گفته است که نیمی از جمعیت افغانستان در فقر زندگی می‌کنند و از هر چهار شهروند این کشور، یک نفر مطمئن نیست که وعده غذایی بعدی‌اش از کجا خواهد آمد.

ملل متحد سیاست‌ها محدود کننده طالبان را یکی از دلیل‌های بحران بشردوستانه در افغانستان می‌داند.