بازرگانی

باشندگان قندهار: افزایش فقر توان خرید مواشی برای قربانی را متاثر ساخته است

در حالی‌که عید در افغانستان فردا بزرگداشت می‌شود، باشندگان قندهار می‌گویند که با افزایش فقر، توان خرید مواشی را برای قربانی ندارند.

برخی از فروشندگان مواشی نیز در این ولایت می‌گویند که نسبت به سال‌های پیش بازارهای فروش آنان کاهش چشم‍‌گیر یافته‌است.

باشندگان قندهار می‌گویند که افزایش فقر و تنگدستی سبب شده است که آنان نتوانند از عید به گونه مناسب بزرگ داشت کنند.

این‌جا منطقه باغ پل در شهر قندهار است – جایی که بزرگ‌ترین مرکز فروش مواشی در این ولایت دانسته می‌شود.

هرچند یک روز به عید قربان در افغانستان مانده است؛ اما فروشندگان مواشی در این ولایت از سردی بازارهای فروش شان شکایت دارند.

وزیر محمد، فروشنده مواشی در قندهار می‌گوید: «بازارها نسبت به گذشته پنجاه درصد کاهش یافته است. به این دلیل بازارها کاهش یافته است که مردم پول ندارند.»

برخی از باشندگان قندهار و فروشندگان مواشی خواهان نظارت جدی بر بهای مواشی در این ولایت هستند.

سردار محمد، فروشنده مواشی در قندهار به آمو می‌گوید: «از وقتی که طالبان آمده‌اند و کلدار را بند کرده‌اند، تمامی بازارها خراب است. خاک به سر هستیم.»

نبود کار و افزایش فقر از علت‌های مهم در سردی بازارهای فروش مواشی دانسته می‌شود.

الله نظر، فروشنده مواشی در قندهار می‌گوید: «بازارهای ما نسبت به سال گذشته بسیار کاهش داشته است، سال گذشته بازارها بسیار خوب بود؛ مردم پول بیشتر داشتند و خریداری بیشتر می کردند.»

قندهاریان می‌گویند که امسال به گونه میانگین هر گوسفند از ده تا سی هزار افغانی و هر گاو تا ۱۱۰ هزار افغانی به فروش می‌رسد.