افغانستان

سلام ضعیف «تلویحاً» از سوی استفاده طالبان از قدرت انتقاد کرد

عبدالسلام ضعیف، یکی از مقام‌های پیشین طالبان بدون اشاره به فرد خاصی؛ اما تلویحاً از سوی استفاده طالبان از قدرت انتقاد کرده است.

آقای ضعیف در اکس نوشته است که سه دلیل برای فروپاشی حکومت‌های اسلامی در تاریخ وجود داشته که یکی سهل‌انگاری و سوءاستفاده از اختیارات، دوم تضاد قانون با شرع و سوم خودکامگی و انحصار رهبران بوده است.

او می‌گوید: «خیلی مهم است که همه مسئول مسئولیت‌های خود باشند و نباید مرتکب یک سهل‌انگاری کوچک شوند».

این مقام پیشین طالبان افزود: «اگر مسئول ظرفیت و علاقه‌ای {به کار} ندارد باید استعفا دهد و فردی شایسته جاگزین شود».

او به فرد خاصی اشاره نکرده است؛ اما ساختار طالبان یک رهبر دارد که تا اکنون چهره‌اش رسانه‌ای نشده و شماری از شهروندان افغانستان، او را «رهبر غایب» می‌خوانند.

آقای ضعیف می‌گوید که هرگاه یک رهبر «اقتدار قاطع» خود را اعمال کند، منجر به دیکتاتوری مطلق می‌شود.

این در حالی است که طالبان پس از برگشت به قدرت در افغانستان محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های روزافزونی را بر شهروندان افغانستان؛ به‌ویژه زنان و دختران وضع کردند، قانون اساسی را ملغا کردند و ساختار حکومت شان را بر اساس انتصاب‌های خود شان شکل دادند.