ویډیوګانې

هند کې د ناروغانو د شمېر په پرتله د ډاکترانو کمښت

هند د ډاکترانو له کمښت سره مخ دی او په دې هېواد کې د ډاکترانو شمېر د هغو ناروغانو په پرتله، چې درملنې ته اړتیا لري کم دی