ویډیوګانې

د ۱۴۰۳ د غويي ۲۶ – د ۱۰ بجو خبرونه

د امریکا د سولې د انسټیټیوټ یوه څېړنه په افغانستان او پاکستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د امریکا د بې پروایۍ او کم تمرکزپه اړه راپور ورکړی.