ویډیوګانې

د خوست په ودونو کې د موسیقۍ پر ځای ادبي مشاعرې

دا په خوست کې د یوه فرهنګي ځوان سراج ارزښت د کوژدې مراسم دي، چې د تېر په پرتله یې توپیر دا دی، د موسیقۍ پرځای پکې ادبي ناستې ترسره او د کېک په پرې کولو او ځانګړو خوړو سره نمانځي