ویډیوګانې

فرانسه کې د افغان ماشومانو او میندو د ریښتيني ژوند نندارتون

په دې نندارتون کې د جګړې پر مهال د ماشومانو وضعیت په اړه د یوه افغان تصویر اخیستونکي انځورونه نندارې ته اېښودل شوي دي