ویډیوګانې

د زابل خاک افغان او نوبهار کې د اوبو بندونو د جوړېدو غوښتنه

دا مهال د زابل مرکز کلات کې د تورې په نوم د اوبو د مهارونکي بند د جوړېدو چاري رواني دي