افغانستان

هیئت روسیه از دیدار با نمایندگان جامعه مدنی افغانستان در نشست دوحه خودداری کرد

عکس از رویترز

سفارت روسیه در کابل در اعلامیه‌ای گفته است که هیئت روسی در نشستی که میان نمایندگان جامعه مدنی افغانستان و فرستادگان ویژه کشورها برای افغانستان، در دوحه برگزار می‌شود اشتراک نخواهد کرد.

در اعلامیه ادعا شده است که انتخاب نمایندگان جامعه مدنی «به گونه غیرشفاف‌» صورت گرفته است.

این سفارت گفته است که طالبان نیز تصمیم شان را «با ابراز امتنان و قدردانی» پذیرفته‌اند.

سفارت روسیه تاکید کرده است که مسکو تصمیم طالبان برای اشتراک نکردن در نشست دوحه را «منطقی» می‌پندارد.

در اعلامیه آمده است که به نمایندگان طالبان پیشنهاد شد که تنها در بخش فرعی جلسات اشتراک کنند و سازماندهندگان نشست دوحه درخواست‌های طالبان مبنی بر اشتراک به نمایندگی از «همه افغانستان» را نادیده گرفتند.