افغانستان

معاون سیاسی رئیس‌الوزراء طالبان: هدف اساسی نشست دوحه تعامل جهان با طالبان است

عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس‌الوزراء طالبان در ننگرهار گفته هدف اساسی نشست دوحه این است که: «جهان می‌خواهد تعامل خود را با طالبان برابر کند».

این مقام طالبان افزوده است که جهان دیگر نمی‌خواهد برای حکومت طالبان مشکل ایجاد کند، بلکه در صدد پیدا کردن «راه تعامل» با آنان است.

عبدالکبیر مدعی شده است: «اگر جهان یک افغانستان امن که به همسایگان و بر جهان ضررش نرسد می‌خواهند، این را بدانند که بدون حکومت طالبان کسی دیگری داده نمی‌تواند».

معاون سیاسی رئیس‌الوزراء طالبان بار دیگر تاکید کرده است که با به قدرت‌گیری آنان «امنیت سرتاسری» در افغانستان تامین گردیده و آنان به هیچ کسی اجازه نمی‌دهد که از خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه و دنیا استفاده کنند.

طالبان در این نشست به گونه تلویحی به امریکا گفته‌اند: «افغان‌ها در طول تاریخ به کسی دردسر جور نکرده، این بیگانه‌ها است که بر حریم ما تجاوز کردند».

عبدالکبیر با اظهار این که افغان‌ها «صلح دوست هستند» هشدار داد: «ما برای دنیا مشکل ساز نیستیم، دنیا هم بدانند که کسانی‌که برای افغان‌ها مشکلات آفریدند، افغان‌ها جواب دندان‌شکن برای‌شان داده اند».

قابل ذکر است که بحث روی تعیین فرستاده ویژه برای افغانستان، چگونگی ادغام کشور به‌شمول طالبان به جامعه‌ جهانی و بررسی ارزیابی مستقل ملل متحد، آجندای اصلی نشست دوحه پنداشته شده‌ است. این ارزیابی نه تنها بر تعامل با طالبان، که بر مشارکت زنان در ساختارها، گفت‌وگوی صلح میان تمام جناح‌ها، به‌شمول‌ طالبان و شکل‌گیری دولت فراگیر تاکید می‌کند.

طالبان با دو بخش اصلی این روند که تعیین فرستاده ویژه برای یک روند سیاسی و ایجاد دولت همه‌شمول است، مخالفت شدید دارند؛ اما از تعامل متقابل با جهان استقبال کرده‌اند.

در همین حال اسحاق اتمر آگاه سیاسی می‌گوید: «گمان برده می‌شود که این‌ها با پیشکش کردن یک سلسله شرایط بتوانند در نشست دوحه اشتراک بکنند، اما در هر صورت‌ آن، کوشش و تلاش حکومت طالبان این است که نشست دوحه یک روزنه‌ای باشد برای شناخت و تعامل با حکومت فعلی طالبان».

از سوی هم فرستاده ویژه روسیه برای افغانستان گفته که در نشست هجدهم و نوزدهم فبروری در دوحه شرکت می‌کند و شریکان مسکو را در جهت درست هدایت خواهد کرد.

روسیه و چین دو پشتیبان اصلی طالبان، هرچند با موضع آن‌ها هم‌سویی دارند، اما پیوسته با نگاه جهانی بر شکل‌گیری حکومت همه‌شمول با مشارکت زنان پافشاری می‌کنند.

شفیقه رزمنده فعال حقوق زن می‌گوید: «زنان افغانستان به این عقیده هستند که طالبان یک پدیده نامشروع هستند، هرگونه تعامل با طالبان، البته تعامل تعریف‌ناشده را محکوم و رد می‌کنند».

هرچند هماهنگ‌کننده ویژه ملل متحد، رئیس یوناما و فرستاده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در کابل با مقام‌های طالبان روی نشست دوحه رایزنی کردند، اما تا اکنون طالبان تصمیم‌شان مبنی بر چگونگی مشارکت در این نشست را اعلام نکرده‌اند.