افغانستان

برخی از بازنشستگان به دلیل فقر و ناداری دست‌فروشی می‌کنند

این بازنشستگان می‌گویند که پس از به قدرت رسیدن طالبان، حقوق بازنشستگی‌شان پرداخت نشده است و این مساله آنان را با چالش‌های زیادی اقتصادی روبه‌رو کرده است.

افزون بر این، برخی از بازنشستگان ناگزیر شده‌اند تا دست به تگدی‌گری بزنند.

عبدالواسع یکی از این بازنشستگان که چهل سال سن دارد و هم‌چون کارمند در چاپخانه وزارت معارف کار کرده است؛ اما برای پیدا کردن نان به خانواده‌اش، دستمال کاغذی می‌فروشد.

او می‌گوید که با مشکلات زیاد اقتصادی روبه‌رو است؛ پول درمان کودکانش را ندارد و از مالک خانه‌اش نیز بده‌کار است.

عبدالواسع از سه سال به این‌سو، حقوق بازنشستگی‌اش را دریافت نکرده است.

این بازنشسته می‌گوید: «پول دوا را نداریم. پول کرایه خانه را نداریم. پول صرفیه برق را نداریم. ما چی کنیم؟ چاره ما چه است. می خواهیم تقاعد ما داده شود تا خرچ خانه کنیم».

بربنیاد آمار انجمن متقاعدین، شمار بازنشستگان در سراسر کشور، به بیش از ۱۴۰هزار تن می‌رسد که ۱۰هزار تن آنان را زنان تشکیل می‌دهند.

در این میان، بیش از ۵۶هزار متقاعد نظامی نیز حقوق شان را دریافت نکرده‌اند.

شماری از این بازنشستگان می‌گویند که بارها به ریاست تقاعد مراجعه کرده‌اند؛ اما نتیجه‌ در پی نداشته است و طالبان حقوق بازنشستگی‌شان را نمی‌پردازند.

حقوق بازنشستگان تا هنوز از سوی هبت الله آخندزاده رهبر طالبان، توشیح نشده است.

میرویس، بازنشسته می‌گوید: «صدای مردم غریب و بیچاره باید شنیده شود و معاش ما را در وقت‌اش بدهند».

افندی سنگر، بازنشسته دیگر می‌گوید:«در حالت بسیار بد زندگی می‌کنیم. نه تنها خودم؛ بلکه تمام متقاعدین در همین وضعیت هستند. به هرجا که می‌رویم، کسی صدای ما را نمی‌شنود».

پیش از این، ذبیح الله مجاهد سخن‌گوی طالبان به تلویزن آمو گفته است که بودجه بازنشستگان در دو سال پسین، حفظ شده است و پس از فرمان رهبر طالبان به بازنشستگان پرداخت خواهد شد.

بربنیاد قانون، سن بازنشستگی در افغانستان، ۶۵ است و ماهانه از حقوق کارمندان پنج درصد گرفته و ذخیره تقاعد می‌شود.