افغانستان

ایالات متحده از قطعنامه‌‌ی سازمان ملل در مورد افغانستان پشتیبانی کرد

متیو میلر، سخن‌گوی وزارت خارجه‌ی ایالات متحده گفته است که امریکا از قطعنامه‌ی سازمان ملل که خواستار تعیین یک نماینده‌ی ویژه از طرف این سازمان برای افغانستان است، حمایت می‌کند.

سخن‌گوی وزارت خارجه‌ی ایالات متحده روز گذشته در نشست خبری به خبرنگاران گفته است: «به باور ما، یک نماینده‌ی ویژه موقف خوبی را برای هماهنگی تعامل بین‌المللی با افغانستان خواهد داشت؛ تا به اهدافی که در قطعنامه تعیین شده است، نایل آید».

به گفته‌ی آقای میلر، قطعنامه‌ی شورای امنیت سازمان ملل «پیام واضح» به طالبان، مردم افغانستان و جهان دارد. این قطعنامه نشان می‌دهد که این شورا از روندی حمایت می‌کند که این کشور را با جامعه‌ی جهانی مدغم می‌سازد.

اما او تاکید می‌کند که ادغام افغانستان با جامعه‌ی جهانی در صورتی امکان‌پذیر است که این کشور، بر اساس مکلفیت‌های بین‌المللی خود عمل کند.

اخیراً شورای امنیت سازمان ملل متحد قطع‌نامه‌ای را در مورد چگونگی و افزایش تعامل با افغانستان، رهبران طالبان و تعیین یک نماینده‌ی ویژه برای افغانستان تصویب کرد.

در این قطعنامه آمده که هدف از این روند این است تا افغانستان صلح‌آمیز که به گونه کامل دوباره با جامعه جهانی مدغم شود و تعهدات جهانی را رعایت کند. قطعنامه بر مشارکت کامل، برابر، معنادار و مصوون زنان افغانستان در این روند نیز تاکید کرده است و گفته است که دبیرکل باید در درازای ۶۰ روز نتیجه مشورهایش را به شورای امنیت شریک بسازد.

بربنیاد قطعنامه، فرستاده ویژه باید تخصص حقوق بشر و جنسیت داشته باشد. پیش‌برد گفت‌وگوهای میان افغان‌ها و دیپلماستی جهان با افغانستانِ شامل طالبان ماموریت فرستاده ویژه گفته شده‌است.

تاکید بر اجرای توصیه‌های ارزیابی ملل متحد به‌ویژه افزایش منسجم‌تر، هماهنگ و ساختارمند مشارکت جهانی، بخش دیگر قطعنامه است. در متن قطعنامه ‌هم‌چنان آمده که هدف از این روند باید صلح افغانستان با خود و همسایگانش باشد، به طور کامل در جامعه بین المللی ادغام شود و تعهدات بین المللی را رعایت کند؛ در کنار نیاز به تضمین مشارکت کامل، برابر، معنادار و مصوون زنان افغانستان در در این روند. قطعنامه از دبیرکل ملل متحد خواسته در درازای ۶۰ روز نتیجه مشوره‌ها را به شورای امنیت گزارش کند.

طالبان در واکنش به تصویب این قطعنامه گفته اند که گماشتن نماینده‌ی ویژه‌ی ملل متحد یک اقدام «غیرضروری» است.