افغانستان

برنامه‌ی جهانی خوراک وضعیت بشردوستانه در افغانستان را وخیم خواند

برنامه‌ی جهانی خوراک در گزارش تازه‌اش، وضعیت بشردوستانه در افغانستان را وخیم گفته است. در این گزارش آمده است شمار افرادی که دچار ناامنی غذایی هستند و در حالت اضطراری قرار دارند افزایش خواهد یافت.

برنامه‌ی جهانی خوراک، زمین‌لرزه‌‌های هرات و هجوم هزاران مهاجر از پاکستان را علت افزایش ناامنی غذایی در کشور می‌داند.

برنامه‌ی جهانی خوراک گزارش داده است که در میان ماه‌های نوامبر ۲۰۲۳ و مارچ ۲۰۲۴ میلادی، بیش از پانزده میلیون نفر به شدت دچار ناامنی غذایی خواهند شد.

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد چهار میلیون نفر که بیش‌از‌ سه‌ میلیون کودکِ زیرِ پنج‌ سال را هم شامل می‌شود، با سوء‌تغذیه‌ی شدید روبه‌رو هستند. این گزارش افزوده که بیشتر شهروندان افغانستان نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند.

برنامه‌‌ی جهانی خوراک می‌گوید در حال حاضر افغانستان با یک سری از بحران‌هایی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند که اوضاع انسانی در این کشور را وخیم ساخته است.

در این گزارش آمده‌ است: «برنامه جهانی خوراک به صورت شبانه‌روزی برای بسیج و انتقال مواد غذایی به مناطق دورافتاده‌ای که شاید در زمستان دسترسی به آن‌ها ناممکن گردد کار می‌کند. برنامه‌ی جهانی خوراک، گسترش کمک‌های خود را به خاطر دسترسی ۶۰۵ میلیون نفر به مواد غذایی ترکیبی در ۳۸۶ منطقه در طول زمستان آغاز کرده است.»

احمد شاه باشنده‌ی کابل می‌گوید: «شب و‌ روز سر جاده ایستاده هستم کار نیست؛ کار نیست.
قبلا که کار بود، میمنه می‌رفتم و در هر نوبت سه‌هزار یا دو هزاروپنجصد می‌دادند ‌‌که حالا نیست».

در گزارش برنامه‌‌ی جهانی خوراک آمده است که زمین‌لرزه هرات بر شمار افرادی که دچار ناامنی غذایی هستند افزوده است. افزون بر آن، شرایط جاری افغانستان و هجوم هزاران مهاجر از پاکستان، وضعیت بشردوستانه در افغانستان را وخیم ساخته است.

مهتاب باشنده‌ی کابل می‌گوید: «وضعیت اقتصادی ما خراب است؛ کودکان خُردی دارم. یک روز اگر نان پیدا کنم، یک روز دیگر اما گیرم نمی‌آید. نان و آب نداریم، وضعیت خیلی خراب است؛ زمستان آمده است و ما چیزی نداریم».

عبدالسلام باشنده‌ی غزنی می‌گوید: «کار نیست؛ کار و غریبی. زنم می‌رود پشمه می‌آورد؛ پشمه‌ی میش. به همین کار، زندگی خود را پیش می‌بریم. دیگه کار‌و‌غریبی نیست».

برنامه‌ی جهانی خوراک می‌گوید که برای پیش‌گیری از سوء‌تغذیه، تا اکنون برای بیش از ۹۷۰ هزار زن و دختر باردار و شیرده، و یک میلیون و ۲۰۰ هزار کودک مواد غذایی مقوی کمک کرده است.