افغانستان

ملل متحد: در سال ۲۰۲۴ بیش از نیمی از نفوس افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت

دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در گزارش جدید خود اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۴ میلادی، بیش از نیمی از جمعیت افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیازمند خواهند بود.

گزارش تأکید می‌کند که محرومیت زنان از فعالیت‌های اقتصادی، اقتصاد شکننده افغانستان را با چالش‌های بیشتری مواجه کرده است. همچنین، یافته‌های گزارش نشان می‌دهند که سیاست‌های محدود کننده طالبان، دسترسی زنان به کمک‌ها و خدمات را محدود کرده و اثر منفی بر مشارکت کمک‌کنندگان دارد.

گزارش همچنین افزوده است که افغانستان با چالش‌هایی مانند درگیری‌ها، فقر، تغییرات اقلیمی و ممنوعیت مشارکت زنان در زندگی عمومی مواجه است.