افغانستان

نخست‌وزیر موقت پاکستان: تا اکنون هیچ مهاجر قانونی افغانستان از پاکستان اخراج نشده‌است

همزمان با ادامه اخراج مهاجران بدون‌مدرک افغانستان از پاکستان، نخست‌وزیر موقت این کشور می‌گوید که تا اکنون هیچ مهاجر قانونی افغانستان از پاکستان اخراج نشده‌ است‌.

انوارالحق کاکر تأکید می‌ورزد که تنها مهاجران بدون‌مدرک -به دلیل چالش‌های سیاسی، اجتماعی، هراس‌افگنی و جرایم- از پاکستان اخراج شده‌اند.

او می‌افزاید که هیچ مسئولیتی در برابر مهاجرانِ بدون‌مدرک افغانستان ندارد. هم‌زمان با این، گزارش تازه‌ی ملل متحد نشان می‌دهد ‌که نزدیک به ۴۶۵هزار مهاجر، از ۱۵سپتمبر تا ۱۴دسمبر سال روان از پاکستان به افغانستان برگشته‌اند که از این میان، ۲۸هزارو۳۰۰ مهاجر به‌زور اخراج شده‌اند. ملل متحد می‌گوید تا ۹دسمبر، ۲۹هزار مهاجر در پاکستان بازداشت ویا زندانی شده‌اند.

انوارالحق کاکر نخست‌وزیر موقت پاکستان می‌گوید: «یک نفر هم از مهاجرانی که اسناد و مدارک دارند اخراج نشده‌اند. در کنار آنان کسانی بدون‌ثبت هستند؛ وقتی مهاجران ثبت می‌گردند، برای آنان یک مجوز و بنیاد قانونی صادر می‌گردد. این صدها هزار تن که اسناد قانونی نداشتند، پی‌هم برای‌شان گفتیم که نزد ما چالش‌های سیاسی، اجتماعی، تروریزم و جرایم است».

روند اخراج مهاجران افغانستان از پاکستان هم‌چنان ادامه دارد؛ اما نه به شدت یک‌ونیم ماه پیش. آمارهای طالبان نشان می‌دهد که در دو روز، حدود ۶۷۰مهاجر از گذرگاه تورخم وارد افغانستان شده‌اند.

آمار تازه‌ی ملل متحد نشان می‌دهد از ۱۵ سپتمبر تا ۱۵ دسمبر، حدود ۴۶۵هزار مهاجر از پاکستان به افغانستان برگشته‌اند که از این میان، بیش از ۲۸هزار تن به‌زور اخراج شده‌اند. بربنیاد این آمار، ۲۹هزار مهاجر تا نهم دسمبر در پاکستان بازداشت ویا زندانی شده‌اند.

اما برخی از مهاجران بارها گفته‌اند که با داشتن ویزه و سند اقامت، از سوی پولیس پاکستان بازداشت و حتا اخراج شده‌اند.

حیات‌الله، مهاجر می‌گوید: «به خواست خود ما نیست. ما نمی‌آمدیم؛ به‌خاطری که در افغانستان کار نیست ما آمدیم. اما هر روز پولیس پاکستان به دَر خانه‌های ما می‌زند و می‌گوید بیرون بیا».

هم‌زمان با سردشدن هوا، پاکستان به اخراج صدها هزار مهاجر پرداخته است. برخی نهادهای جهانی گفته‌اند که در کنار عوامل دیگر، [این اخراج] افغانستان را در بحران‌بشری شدیدی قرار داده‌ و نیازمندی به کمک‌های بشردوستانه‌ی جهانی را بالا برده است‌.

احمد، مهاجر می‌گوید: «در پاکستان زاده شده‌ام. کارت ندارم. از همین خاطر هم است که بر می‌گردم به افغانستان. ما هشت نفر در خانواده هستیم».

بیش‌تر مهاجرانی که از پاکستان برگشته‌اند، در سرپناه‌های موقت زندگی می‌کنند. سرپناه، خوراک و کار، دغدغه‌ی اصلی مهاجرانی‌ است که به افغانستان بر می‌گردند.