افغانستان

سازمانی جهانی خوراک: در شش ماه پیش‌رو به ۸۴۰میلیون دالر نیاز است

سازمان جهانی خوراک می‌گوید که این سازمان برای کمک به هفت‌میلیون تن آسیب‌پذیر، به ۴۰۰‌میلیون‌دالر کمکِ فوری نیاز دارد. این سازمان افزوده که در شش‌ماهِ پیش‌ِ رو، برای کمک به ۱۵.۳میلیون نیازمند، با کمبود ۸۴۰ میلیون دالر بودجه مواجه‌ است.

این سازمان افزوده است که افغانستان به دلیل چند دهه درگیری‌، تغییرات اقلیمی ویران‌گر و اُفت اقتصادی، شاهد یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های بشری در سرتاسر جهان است.

در بخش دیگری از گزارش سازمان جهانی خوراک آمده‌ است که بین ماه‌های مِی تا اکتوبر ۲۰۲۳، ۱۵.۳ میلیون تن در افغانستان در ناامنی شدید غذایی قرار داشته و این سازمان در شش ماه پیش‌رو، با کمبود بودجه‌ ۸۴۰میلیون‌دالری برای ادامه‌‌ امداد‌رسانی مواجه‌ است.

به گفته‌‌ این سازمان، اُفت شدید اقتصادی، توام با بیکاریِ بالا، سبب کمبود و افزایش نرخ مواد خوراکی گردیده که میلیون‌ها تن را در کام فقر فرو برده‌ است.

در همین‌حال، شماری از شهروندان کشور، با تایید فقرِ رو‌زافزون، از نبود کار و عدم دسترسی به غذای کافی شکایت داشته و نگران زمستان پیش‌ِ رو هستند.

خانه‌ای که در چند لحظه زمین‌لرزه ویران شد. زمین‌لرزه در هرات، همه داروندار زهرا را به‌ خاک یک‌سان کرد.

اکنون بی‌سرپناهی او را ناگزیر ساخته که با شش تا هفت نفر دیگر، در یک خیمه‌‌ کوچک زندگی کند. نگران زمستان پیش‌ِ رو است و می‌گوید نواسه‌هایش حتا نانی برای خوردن ندارند.

سازمان جهانی خوراک، پیش‌ازاین گفته بود که ۲۹.۲میلیون‌‌تَن در افغانستان، به کمک‌های بشردوستانه‌ نیاز دارند.