خبر آمو

خبر آمو ۲۵ عقرب ۱۴۰۲

نخست وزیر حکومت موقت این کشور می گوید موضوع مهاجران هنگامی حل خواهد شد که در افغانستان یک حکومت مشروع روی کار بیاید