موج

موج‌: بحث در باره رابطه ایران با طالبان

در ادامه دیدارهای ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست وزیران طالبان با مقام های ایرانی، دو طرف از تشکیل یک کمیته مشترک برای انسجام بهتر امور مهاجران افغانستان در ایران خبر داده اند.

این موضوع با مهمانان برنامه، نورالله راغی، دیپلومات پیشین و ولی فروزان، آگاه مسایل سیاسی به بحث و بررسی گرفته شده است.