افغانستان

برنامه جهانی خوراک برای ۱۲۰ هزار تن در هرات کمک فراهم می‌کند

رییس برنامه‌ی جهانی خوراک در افغانستان می‌افزاید که برای رسیدگی به آسیب دیده‌گانی زمین‌لرزه‌ی هرات و کمک به ۱۲۰ هزار تن، به ۲۳ میلیون دالر فوری نیاز است.

هم‌زمان با این، برخی از خیمه-نشینان از نبود امکانات نخستین؛ به‌ویژه خوراک، خیمه و دوا نگران استند.

رییس برنامه‌ی جهانی خوراک می‌گوید که برخی از باشندگان هرات، پس از زمین‌لرزه، از طوفان‌‌ها‌ی پی‌هم نیز رنج می‌برند.

هسیاو وای لی، از پشتیبانی خوراکی برنامه‌ی جهانی خوراک به آسیب دیده‌گانی زمین‌لرزه‌ی هرات اطمینان می‌دهد و می‌افزاید؛ برنامه‌ی را روی دست دارد که بر بنیاد آن، از نزدیک به ۱۲۰ هزار تن که از اثر زمین‌لرزه آسیب دیده‌اند، پشتیبانی مالی انجام خواهد شد.

این مقام برنامه‌ی جهانی خوراک، برای رسیدگی به آسیب دیده‌گان زمین‌لرزه، ۲۳ میلیون دالر فوری درخواست کرده است.

هسیاو والی لی، رییس برنامه‌ی جهانی خوراک در افغانستان می‌گوید: “ما برنامه داریم؛ تا از حدود ۱۲۰ هزار تن تا هفت ماه، با غذا و پروژه‌ی برای بازسازی زندگی شان، پشتیبانی کنیم؛ اما ما به گونه‌ی فوری، ۲۳ میلیون دالر نیاز داریم؛ تا این کار را انجام دهیم. هزاران خانواده‌ی افغان به پشتیبانی نیاز دارند.”

در حال حاضر، صدها خانواده در بخش‌های مختلف هرات، شب‌های سرد را با کودکان خود زیر خیمه سپری می‌کنند. برخی از خیمه-نشینان می‌گویند که به خوراک کافی، دوا و حتا خیمه معیاری دسترسی ندارند و به دلیل سردی هوا، ناگزیر به ترک منطقه می‌شوند.

تازه‌ترین گزارش دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه‌ی ملل متحد نشان می‌دهد که در نتیجه‌ی زمین‌لرزه‌ی هرات، نزدیک به ۱۰ هزار خانه به گونه‌ی کامل ویران و ۲۰ هزار خانه‌ی دیگر، به گونه‌ی جدی آسیب دیده‌اند و بسیاری باشندگانی آن، زیر خیمه با کودکان خود بودوباش دارند