خبر آمو

خبر آمو ۱۳ عقرب ۱۴۰۲

مسوول بخش زنان این نهاد می گوید که حقوق زنان و دختران بازگشت کننده در افغانستان به گونه سیستماتیک نقض خواهند شد و از حقوق نخستین شان بی بهره خواهند ماند.

دیدبان حقوق بشر آمار داده است که ۸۵۰ هزار زن و دختر که در معرض اخراج اجباری از پاکستان قرار دارند، به کشور بر می گردند که حقوق آنها در بخش های آموزش، کار، ورزش و حتا دسترسی به مراقبت های بهداشتی به گونه سیستماتیکه حذف می شود.