افغانستان

گزارش سیگر: حقوق بشر در افغانستان در حال فروپاشی است

بازرس ویژه ایالات متحده در گزارش تازه‌اش گفته است که حقوق بشر در افغانستان در حال فروپاشی است.

یافته‌های این گزارش نشان می دهند که طالبان در سه ماه گذشته، محدودیت‌های بیشتر در برابر آموزش دختران اعمال کرده اند و در برخی ولایت‌ها طالبان از آموزش دختران بالاتر از صنف سوم نیز جلوگیری می کنند.

بربنیاد گزارش سیگار، ایالات متحده امریکا از سال ۲۰۲۱ تاکنون بیش از ۱.۷ میلیارد دالر به افغانستان کمک کرده است.

در این گزارش، بحران انسانی، محدودیت‌های مالی، نقض حقوق بشر، اوضاع پناهندگان و مداخله طالبان در کار سازمان‌های غیر دولتی بخش‌های کلیدی گزارش سیگار را تشکیل می دهند.

از سویی‌هم، یافته‌های این گزارش نشان می دهد که اوضاع حقوق بشری در افغانستان در حال فروپاشی است و طالبان بر نقض حقوق بشر ادامه داده اند.

در این گزارش بازرس ویژه امریکا گفته شده است که طالبان محدودیت‌های بیشتری بر آموزش دختران اعمال کرده اند و دختران بالاتر از صنف سوم در برخی ولایت‌ها اجازه رفتن به مکتب را ندارند.

در این گزارش، از محدودیت‌های طالبان در برابر آموزش و تحصیل دختران انتقاد شده است.

در بخش از این گزارش بر کمک‌های جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده به افغانستان در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ پرداخته شده است.

بربنیاد گزارش سیگر، امریکا در سال ۲۰۲۳، در بخش بشردوستانه، ۶۵۵ میلیون دالر در بخش توسعه یی ۱۸۵ میلیون دالر و مصارف عملیاتی، ۵۶ میلیون دالر اختصاص داده است.

در بخش از گزارش ۱۴۳صفحه یی بازرس ویژه ایالات متحده آمده است که طالبان فرمان‌های را صادر کرده اند که تبعیض آشکار در برابر زنان و نقض حقوق بشر را نشان می دهد.