زنان

وحشت نماینده لیتوانیا در شورای امنیت از وضعیت زنان و دختران در افغانستان

نماینده لیتوانیا در شورای امنیت ملل متحد می‌گوید که از سرکوب عمدی و سیستماتیک زنان و دختران در افغانستان -از سوی طالبان- وحشت‌زده شده است.

برخی از اعضای شورای امنیت ملل متحد مانند ترکیه و لیتوانیا، اوضاع حقوق‌بشری زنان و دختران در خاورمیانه و افغانستان را نگران‌کننده می‌دانند.

نماینده لیتوانیا در شورای امنیت ملل متحد می‌گوید که جهان در حالی هفتاد‌و‌پنجمین سال‌گردِ «اعلامیه جهانی حقوق بشر» را جشن می‌گیرد که طالبان به محدود‌ساختن تحصیل بر دختران ادامه می‌دهند و زنان و دختران در افغانستان به گونه عمدی سرکوب می‌شوند.

دانجرود فزد، نماینده لتیوانیا در شورای امنیت ملل متحد گفت: «از سرکوب عمدی و سیستماتیک زنان و دختران افغانستان توسط طالبان، وحشت زده شده‌ام، ممنوعیت کار زنان افغان برای سازمان‌های غیردولتی و سازمان‌های تحت رهبری ملل متحد -بر ارائه خدمات اولیه و کمک‌های بشردوستانه- تأثیر چشم‌گیر دارد».

در همین حال، نماینده ترکیه در شورای امنیت ملل متحد نیز، از اوضاع حقوق‌بشری زنان در افغانستان، اوکراین و خاورمیانه انتقاد کرده است.

از سویی‌ هم، شماری از دختران و زنان در افغانستان، می‌گویند که طالبان به گونه سیستماتیک به دنبالِ حذفِ زنان از جامعه هستند.

آنان می‌گویند که پس از محدودیت طالبان بر کار زنان، آنان در بیکاری به‌سر می‌برند.

در ماه دسامبر سال ۲۰۲۲، طالبان دانشگاه‌ها را به روی دانشجویان دختر بستند و از آن‌زمان تاکنون، دانشجویان در بی‌سرنوشتی به‌سر می‌برند.

برخی از دانشجویان دختر می‌گویند که محدودیت‌های تحصیلی طالبان بر دختران، اثرات بدی بر روح و روان‌شان گذاشته است.

طالبان در بیش از دو سال گذشته، دست‌کم ۵۰ فرمانِ محدودکننده برای زنان صادر کرده‌اند که آنان را از زندگی عادی محروم می‌کند.

حکومت طالبان تا اکنون از اجرای هیچ‌یک از این محدودیت‌ها عقب نرفته و هم‌واره تاکید کرده است که این موردها، از موضوعات داخلی افغانستان است.