خبر آمو

خبر آمو ۲۱ میزان ۱۴۰۲

شماری از آسیب دیده گان زلزله در هرات می گویند که زیر خیمه‌ها در وضعیت بدی قرار دارند. شماری از این باشندگان میگویند که طوفان‌ دیشب خیمه‌های آنان را پراگنده ساخته و در نتیجه گرد و خاک ناشی از طوفان، کودکان شان بیمار شده اند. زلزله زدگان هرات از نهادهای مدد رسان می خواهند که برای آنان سرپناه آماده کنند.

فدراسیون بین المللی صلیب سرخ میگوید که افغانستان پس از زمین لرزه هرات، با یک بحران انسانی روبرو است. این فدارسیون در خبرنامه‌ ای خواستار کمک فوری به زلزله زدگان هرات شده است. از سویی‌ هم، سخنگوی ملل متحد میگوید که همکاران جهانی این سازمان برای پشتیبانی از آسیب دیدگان کار می کنند. همزمان با این، ایالات متحده امریکا ۱۲میلیون دالر و چین بیشتر از ۴ میلیون دالر به افغانستان کمک اعلام کردند.