خبر آمو

خبر آمو ۱۰ میزان ۱۴۰۲

برنامه جهانی خوراک میگوید که از کاهش کمک‌ها، بیشتر زنان و کودکان در افغانستان آسیب خواهند دید. این نهاد در شبکه اجتماعی ایکس گفته است که کاهش کمک های جهانی سبب خواهد شد تا یک میلیون مادر و کودک در افغانستان از دریافت کمک‌های غذایی محروم شوند.