افغانستان زنان

اتحادیه اروپا ۱۴۰ میلیون یورو برای حمایت از افغانستان با تمرکز بر زنان و دختران اختصاص داد

اتحادیه اروپا برای پرداخت ۱۴۰ میلیون یورو به عنوان حمایت حیاتی از مردم افغانستان با تاکید خاص بر رفاه زنان و دختران اعلام آمادگی کرد.

این کمک قرار است در حوزه‌های ضروری مانند آموزش، مراقبت‌های بهداشتی، کشاورزی و ابتکارات برای توانمندسازی اقتصادی زنان را در بر می‌گیرد.

این تصمیم برای تخصیص بودجه که از دسامبر ۲۰۲۲ به دلیل ممنوعیت طالبان برای کار زنان در سازمان‌های غیردولتی متوقف شده بود، پس از یک دوره نظارت و ارزیابی دقیق شش ماهه «برای زنان؛ توسط زنان» در نظر گرفته شده است.

در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است که این اصل بر مشارکت دختران و زنان افغانستان در تمام مراحل کمک‌رسانی تاکید می‌کند.

در ادامه این بیانیه تاکید شده که منابع مالی اتحادیه اروپا از طریق آژانس‌های ملل متحد، بانک جهانی و سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی که فعالانه در صحنه حضور دارند، ادامه خواهد یافت.

در بیانیه کمیسیون اروپا آمده است: «هدف حمایت مالی رفع نیازهای اساسی مردم افغانستان در پرتو چالش‌های دلهره‌آور در داخل کشور است.»

این قطعنامه با توافقی که در فبروری ۲۰۲۳ در شورای روابط خارجی به دست آمد، مطابقت دارد و رویکردی اصولی برای کمک‌های اتحادیه اروپا ایجاد می‌کند. این رویکرد تخصیص کمک‌ها را صرفاً به بخش‌ها و مناطقی محدود می‌کند که زنان مجاز به شرکت در تحویل و بهره‌مندی از مزایای آن هستند.

اتحادیه اروپا این بودجه را برای شروع پروژه‌های جدید از جمله ایجاد یک محیط آموزشی مناسب برای پسران و دختران، بسیج می‌کند. علاوه بر این، دسترسی به آموزش را از طریق کمک‌های غذایی بهبود بخشیده و تشویق خواهد کرد.

در این بیانیه آمده است که در بخش مراقبت‌های بهداشتی، این صندوق‌ها به تقویت خدمات اولیه بهداشتی، مدیریت بیماری‌های عفونی، اطمینان از دسترسی به آب آشامیدنی سالم، تقویت تغذیه کودکان و تقویت امنیت غذایی و انعطاف پذیری خانوارها کمک خواهند کرد.

در این بیانیه تصریح شده است که در حال حاضر اتحادیه اروپا با همکاری سازمان ملل متحد و بانک جهانی ریاست گروه هماهنگی افغانستان را بر عهده دارد. همانطور که در بیانیه تاکید شده است، مکانیسم نظارت مستمر برای پایبندی به اصل «برای زنان؛توسط زنان» اجرا خواهد شد.

۱۴۰ میلیون یورو تعیین شده برای نیازهای اساسی و معیشت جزء بسته حمایتی جامع یک میلیارد یورویی برای مردم افغانستان است که توسط اتحادیه اروپا در ماه آگست۲۰۲۱ اعلام شد.