افغانستان

صلیب سرخ: افغانستان با یکی از بدترین بحران‌های انسانی روبرو است

فدارسیون بین المللی صلیب سرخ گزارش داده است که افغانستان با یکی از بدترین بحران‌های انسانی در جهان روبرو است.

فدارسیون بین المللی صلیب سرخ در گزارش ۳۴۲ صفحه‌ای خود گفته است که افغانستان یکی از بدترین کشورهای جهان از لحاظ بحران بشری در جهان است و رویدادهای طبیعی و تحریم‌های اقتصادی بر مشکلات این کشور افزوده است.

در بخشی از این گزارش آمده است: «فدارسیون بین المللی صلیب سرخ در حال تقویت سیاست، مدیریت ریسک، بررسی دقیق و پشتیبانی از تحریم‌ها است. این فدراسیون بیش از هر زمان دیگری در محیط‌های چالش برانگیز فعالیت می‌کند که برخی از آنها در معرض تحریم هستند، مانند افغانستان.»

همزمان با این، صندوق پشتیبانی از کودکان ملل متحد گزارش داده است که به دلیل ادامه ناامنی، خشونت و تحریم‌های اقتصادی اوضاع بشری در افغانستان به وخامت گراییده است.

عبدالله؛ باشنده کابل با گلایه از شرایط بد اقتصادی می‌گوید: «صبح می‌یاییم گاهی ۲۰ روپیه و گاهی ۳۰ روپیه کار می‌کنم گاهی با ۱۰ افغانی به خانه می‌روم.»

عبدالرحمن یکی دیگر از باشندگان کابل نیز گفت: «روزگار بسیار خراب است در دوسال گذشته مردم در حالت فقر رسیده و هیچ کار و بار نیست.»

در بخش دیگری از گزارش صلیب سرخ آمده است که رویدادهای طبیعی مانند خشکسالی شرایط را بر شهروندان کشور دشوار کرده است.

امید از ۱۵ سال به اینسو کشاورزی می‌کند. او می‌گوید که از یک سو خشکسالی و از سوی دیگر بلند بودن قیمت کود کیمیاوی میزان حاصلات‌اش را کاهش داده است.

او افزود: «من مسئولیت خانواده ۱۰ نفری خود را دارم و از نهادها میخواهم من را یاری کنند.»

در گزارش صندوق پشتیبانی کودکان ملل متحد آمده است که ممنوعیت کار کارمندان زن در سازمان‌های مدد رسان، عملیات کمک رسانی را پیچیده کرده است.

بربنیاد گزارش ملل متحد، در حال حاضر نزدیک به ۲۹ میلیون شهروند افغانستان نیاز به کمک دارند و این سازمان با کمبود بودجه روبرو است.

برنامه جهانی خوراک اعلام کرده است که میزان کمک‌هایش را در سال ۲۰۲۳، از ۱۳ میلیون تن به ۳ میلیون تن کاهش داده است.