خبر آمو

خبر آمو ۵ سنبله ۱۴۰۲

ممنوعیت رفتن زنان و دختران به بند امیر در بامیان، با موجی از واکنش ها رو به رو شده است.

ریجارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد برای افغانستان خواهان توضیح طالبان در باره ممنوعیت ورود زنان به پارک ملی بند امیر شده است.

برخی از زنان و دختران می گویند که طالبان با گذشت هر روز می کوشند که محدوده زندگی را بر زنان افغانستان تنگ تر بسازند و تمامی خوشی ها و آزادی های آنان را نابود کرده اند.