حوزه‌ی آمو

دختر رئیس جمهور ازبیکستان دستیار او شد

شوکت میرضایف؛ رییس جمهور ازبیکستان یکی از دختران خود به نام سعیده میرضیایف را به حیث دستیار ریاست جمهوری گماشت.

او بزرگترین دختر رییس جمهور ازبیکستان است و تا هنوز در منصب‌های بلند دولتی کار نکرده است.

انتصاب اعضای خانواده رهبران کشورهای آسیای میانه که قدرت را در دست دارند یک امر عادی است.