خبر آمو

خبر ۸ آمو ۲۹ اسد ۱۴۰۲

دانیال آندرس؛ هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد می‌گوید که بیش از ۲۹ میلیون تن در افغانستان نیاز به کمک‌های بشردوستانه دارند و منابع تمویل این‌ کمک‌ها در حال خشک شدن است.

هرچند دست‌کم در دو سال پسین افغانستان نقطه تمرکز‌ کمک‌های بشری جهان بوده، اما نه تنها از میزان نیازمندان کاسته نشده که به گفته هماهنگ‌ کننده کمک‌های بشردوستانه ملل متحد، امروزه بیش از ۲۹ میلیون شهروند افغانستان نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند؛ هرچند که سال گذشته کمک‌ها به ۲۶ میلیون تن رسیده بود.