بازرگانی

واکنش طالبان به گزارش بانک جهانی؛ ما برای مبارزه با پولشویی اقدام کرده‌ایم

بانک مرکزی زیر اداره طالبان در واکنش به گزارش بانک جهانی می‌گوید که این بانک متخصصان خود را در بخش بانکداری نگهداشته است و در کار مبارزه با پولشویی نیز اقدام کرده است.

سخنگوی این بانک به نهادهای مالی و بانکی جهان اطمینان می‌دهد که به قوانین و مقررات جهانی متعهد هستند.

در گزارش بانک جهانی آمده است که فرار مغزها در بخش بانکداری، بانک مرکزی افغانستان را با کمبود تخصص و ظرفیت روبرو کرده است و این مساله نظارت مالی را در این کشور پیچیده‌تر کرده است.

در این گزارش هشدار داده شده است که این مشکل، خطرات ضد پولشویی و تامین مالی هراس افگنی در افغانستان را افزایش می‌دهد.