بازرگانی

شاهراه سالنگ به روی رفت‌وآمد موترها و مسافران بسته شد

وزارت فواید عامه طالبان می‌گوید که این شاهراه تا هفته‌ها در جریان روز به روی موترهای تیز رفتار و باربری بسته خواهد ماند و از طرف شب به نوبت اجازه رفت‌وآمد داده خواهد شد.

این وزارت دلیل بسته شدن شاهراه سالنگ را بازسازی این شاهراه می‌داند.

اتاق تجارت و سرمایه گذاری می‌گوید که بسته شدن شاهراه سالنگ اثر بدی بر صادرات و تجارت کشور خواهد داشت.