موج

موج: بحث در باره محرم و عاشورا زیر حاکمیت طالبان

محرم و عاشورا همه ساله در تمامی کشورهای اسلامی گرامی داشت می شود و اما در افغانستان، طالبان بر مراسم محرم و عاشورا و نیز عزاداران محرم محدودیت های فراوان وضع نمودند.

در این برنامه موج، این موضوع با نظیف شهرانی، استاد دانشگاه در امریکا به بحث گرفته شده است.