ورزش

رکوردشکنی جتربازان بریتانیایی بر فراز آسمان ناتینگهام‌شر

گروهی از چتربازان حرفه‌ای بریتانیا با پرش آزاد از هواپیما و تشکیل شکل‌های مختلف انسانی بر فراز آسمان ناتینگهام‌شر، رکورد شکنی کردند.

۴۱ چترباز حرفه‌ای در آسمان در هنگام سقوط آزاد به یکدیگر متصل شدند و شکل‌های مختلف ایجاد کردند.

این چتربازان با سرعت ۱۹۳ کیلومتر در ساعت، سقوط آزاد را تجربه کردند.

در همین حال، اداره ملی چتربازی ورزشی بریتانیا از این شاهکار نظارت کرد.