گفتگو با آمو

گفتگو با رابرت دیکسون کاردار سفارت بریتانیا برای افغانستان

در این برنامه گرداننده سمیع مهدی با رابرت دیکسون کاردار سفارت بریتانیا برای افغانستان در باره وضعیت افغانستان زیر اداره طالبان، سفر آقای دیکسون به کابل و موضوعات مرتبط دیگر گفتگو کرده است.