خبر آمو

خبر ۸ آمو ۲۲ سرطان ۱۴۰۲

برخی از آموزگاران تربیه معلم، دستور طالبان برای حذف نهاد های تربیه معلم را از ساختار وزارت معارف، یک جفا برای آینده معارف افغانستان می دانند.

ازدواج های اجباری و زیر سن از گذشته های دور در افغانستان قربانیان فروانی داشته است و کمتر قصه های این قربانیان به ویژه در بخش های دور دست کشور به گوش ها رسیده اند.