افغانستان

ملل متحد: ۶۰ درصد دختران در افغانستان از رفتن به مکتب به دور مانده اند

صندوق پشتیبانی از کودکان ملل متحد می گوید که ۶۰ درصد دختران و ۴۶ درصد پسران در افغانستان از رفتن به مکتب و ادامه آموزش به دور مانده اند.

این نهاد می گوید که جاپان برای بهبود کیفیت آموزش، ده میلیون دالر به افغانستان کمک می کند.

انتظار صندوق پشتیبانی از کودکان ملل متحد این است که با این کمک جاپان خدمات آموزشی برای هفتاد هزار کودک فراهم خواهد شد.

جایکا یا برنامه همکاری جهانی جاپان برای پشتیبانی از آموزش و پرورش در افغانستان، ده میلیون دالر کمک می کند و انتظار می رود که با این کمک جاپان، برای بیش از هفتاد هزار کودک در افغانستان، زمینه آموزش فراهم شود.

این کمک جاپان از طریق صندوق پشتیبانی از کودکان ملل متحد به مصرف میرسد.

یونیسف گزارش داده است که این مقدار پول در بخش های ساخت مکتب، بهبود محیط آموزشی برای ۵۵ هزار دانش آموز، افزایش ظرفیت أموزگاران و بازسازی صنف های آموزشی هزینه خواهد شد.

تاکاشی اوکادا سفیر جاپان در افغانستان می‌گوید: «هر کودکی سزاوار یک کلاس درس امن و مجهز است، جایی که بتواند روی درس های خود تمرکز کند و به کیفیت آموزش معلمان خود اعتماد کند.»

صندوق پشتیبانی از کودکان ملل متحد می گوید که ۶۰ درصد دختران و ۴۶ درصد از پسران واجد الشرایط مکتب، از آموزش به دور مانده اند و حتا بسیاری از دانش آموزان شامل در مکتب به گونه درست آموزش نمی بینند.

فران اکیزا نماینده یونیسف در افغانستان می‌گوید: «نه تنها می‌خواهیم هر کودکی را در مکتب ببینیم، بلکه می‌خواهیم یادگیری مستمر را هم در محیط‌های رسمی و غیررسمی مبتنی بر جامعه و دسترسی به آموزش باکیفیت، پرورش داده و تسهیل کنیم»

از سویی هم، سفیر جاپان در دیدار با سرپرست وزارت خارجه طالبان، بر اهمیت حکومت داری بهتر به ویژه آموزش و کار بانوان تاکید کرده است.

طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و دروازه های دانشگاه ها را نیز به روی دانشجویان دختر بستند.

برخی از دانش آموزان پسر اما به دلیل فقر و پیدا کردن لقمه نانی به مکتب نمی روند.

بنیامین از صنف چهارم مکتب را رها کرده و در جاده های هرات موتر شویی می کند.

وی مسوولیت نان خانواده پنج نفره اش را به عهده دارد.

برخی از شهروندان کشور به ویژه باشندگان بامیان می گویند که کودکان شان در روستاها و ولسوالی های دور دست دسترسی به آموزش ندارند و خدمات آموزشی برای آنان فراهم نیست.

پیش از این، طالبان به سازمان های جهانی گفته اند که دیگر نمی توانند پروژه های آموزشی را عملی کنند و به همین دلیل صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد، برای واگذاری صنف های محلی اش به طالبان، با آنان وارد گفتگو شده اند.

انتظار می رود که پروژه آموزشی یونیسف برای پنجصد هزار دانش آموز در سراسر افغانستان، به طالبان واگذار شود.