موج ویدیو ها

موج: ادامه نگرانی ها از جابجایی مردمانی زیر نام مهاجر، در شمال افغانستان

در هفته های پسین پیوسته گزارش‌‌هایی پخش شده اند که حاکی از جابه‌جایی ده ها و صدها تن از سوی طالبان به ولایت های شمالی افغانستان به ویژه تخار استند.

در این برنامه موج، این موضوع با مهمانان برنامه، فهیم کوهدامنی، آگاه مسایل سیاسی و داوودخان شیراز، آگاه مسایل سیاسی به بحث گرفته شده است.