افغانستان

ابراز نگرانی رهبران آسیای مرکزی از وخامت اوضاع در افغانستان

رهبران کشورهای آسیای مرکزی و چارلز میشل رییس شورای اروپا روز جمعه پس از نشستی در چولپون آتا در قرغیزستان از وخامت اوضاع در افغانستان ابراز نگرانی و بر اهمیت احترام به حقوق بشر در کشور تاکید کردند.

در بیانیه مشترکی که پس از این دیدار منتشر شده است، سران کشورهای آسیای مرکزی و اروپا تاکید کردند که افغانستان صلح آمیز و با ثبات به نفع منطقه و جهان است.

آنان همچنان بر اهمیت ایجاد یک حکومت فراگیر و نماینده و اهمیت تقویت و احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی تمام شهروندان افغانستان به ویژه زنان، دختران و گروه های قومی تاکید کردند.

چارلز میشل، رییس شورای اروپا گفت: «ما از بینش ویژه کشورهای شما در رابطه وضعیت موجود در افغانستان قدردانی می‌کنیم. برای همه ما مهم است که یک افغانستان با ثبات و صلح آمیز توام با حکومت فراگیر که حقوق بشر را تضمین کند، داشته باشیم».

اشتراک کنندگان از جامعه جهانی نیز خواستند تا «کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان را افزایش دهد و به نقش کلیدی ملل متحد در ارایه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان به شیوه ای اصولی اشاره کردند».

در این نشست قاسم جومارت توکایف رییس جمهور قزاقستان؛ سادیر ژاپاروف رییس جمهور قرغیزستان، امامعلی رحمان رییس جمهور تاجیکستان، شوکت میرضیایف رییس جمهور ازبیکستان و نورمحمد امانپسوف معاون کابینه وزیران ترکمنستان حضور داشتند.