ویدیو ها

گفتگو با ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان

در این برنامه گرداننده سمیع مهدی با ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر در افغانستان در باره وضعیت کنونی حقوق بشری در کشور و موضوعات مرتبط دیگر گفتگو کرده است.