بازرگانی

نگاهی به خبرهای مهم اقتصادی روز

برنامه‌ی جهانی غذا، ظرفیت ذخیره سازی غذای خود را در شهر ترمز ازبیکستان دو برابر می سازد.

این نهاد در صفحه‌ی تویترش نوشته است که روزانه چهل موتر حامل مواد غذایی از این مرکز به افغانستان می آید تا به گرسنگان کمک انجام شود.

آمار برنامه‌ی جهانی غذا نشان میدهد که نزدیک به بیست میلیون تن در افغانستان با گرسنگی روبرو هستند.

مرکز لجستیک برنامه‌ی جهانی غذا در شهر ترمز در سال ۲۰۲۱ میلادی به هدف آسان سازی انتقال برای عملیات این نهاد در افغانستان ایجاد شده است.

طرح تعیین وضعیت شغلی برای شهروندان افغانستان در ایران آغاز شد

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی ایران می گوید که در این طرح، سن کارگران هژده تا شصت سال تعیین شده است.

بربنیاد این طرح، تمامی مردان در سن کار پس از ثبت نام در «سامانه کار» وضعیت اشتغال شان قانونی و برای آنان زمینه کار فراهم خواهد شد.

ارزش کلدار پاکستانی و تومان ایرانی، در برابر دالر به گونه بی پیشینه کاهش یافته است.

اتحادیه صرافان سرای شهزاده می گوید که در حال حاضر یک دالر در برابر شصت هزار تومان ایرانی معامله می شود. و ارزش هر دالر امریکایی به بیش از ۲۹۰ کلدار پاکستانی رسیده است.

به باور برخی صرافان، این کاهش بیشتر پناهجویان که در ایران و پاکستان مصروف کار اند را زیان زیان رسانده است.

بربنیاد آمارهای این اتحادیه، ارزش کلدار و تومان در برابر افغانی نیز کاهش یافته است و در حال حاضر هزار تومان به کمتر از یک و نیم افغانی خرید و فروش می شود.

بربنیاد آمارهای وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، نزدیک به هشت میلیون پناهجوی افغانستان در ایران و پاکستان بود و باش دارند.

سند بودجه سال مالی جدید برای توشیح به ملا هبت الله اخندزاده، رهبر طالبان فرستاده شده است.

تا هنوز طالبان در باره مقدار این بودجه، جزییات ارایه نکرده اند، اما چندی پیش وزارت مالیه طالبان اعلام کرد که در بودجه سال مالی جدید بیش از ده پروژه توسعه‌ی کنجانیده شده است.

برخی از تحلیلگران مسایل اقتصادی می گویند که طالبان به دلیل کمبود منابع درآمدی، بودجه توسعه‌ی را کاهش خواهند داد و کاهش بودجه توسعه یی، عقب ماندگی و فقر را در کشور به بار خواهد آورد.

در سال ۱۴۰۰ هجری خورشیدی بودجه ملی افغانستان ۴۷۳ میلیارد افغانی بود. از این میان ۱۵۶ میلیارد افغانی، بودجه توسعه‌ی و ۳۱۷ میلیارد آن بودجه عادی بود.