افغانستان

یک خبرنگار در بغلان: ۴۰ سال خبرنگار رادیو تلویزیون ملی بودم اما طالبان اخراجم کردند

محمد رفیع رفاه گزارشگر از با تجربه ترین گزارش‌گران رادیو تلویزیون ملی بغلان از کار برکنار شد.

آقای رفاه که چهل سال برای اطلاع رسانی در بغلان کار کرد و در میان باشنده‌گان بغلان از شهرت خوبی برخوردار بود، او که اکنون در رادیو تلوزیویون ملی بغلان زیر اداره طالبان کار می کرد از سوی این گروه از خبرنگاری برکنار شد.

رفیع رفاع در مصاحبه با تلویزیون آمو گفت:” زمانی که طالبان بار اول آمده بودند حتا نشرات تلویزیون ملی مرکز متوقف بود تلویزیون ملی بغلان را فعال نگهداشته و سرپرستی کردم.”

وی از نادیده گرفتن زحماتش شکایت نموده می گوید در حالی که چند ماه به بازنشسته گی اش مانده بود از کار برکنار شد. وی گفت« نه مشکل نظامی دارم نه هم سیاسی چنین فیصله ای که در حقم شد نا عادلانه بود حد اقل بجای برکنار کردن به تقاعد سوقم میدانند تا زحمات چهل ساله ام برباد نمی شد.”

به گفته او به اساس طرح تشکیل ۱۴۰۱ هجری خورشیدی طالبان همانند او نزدیک به ده تن از همکارانش را که هرکدام پانزده تا بیست سال در تلویزیون ملی بغلان کار کرده بودند نیز از وظیفه سبک دوش کرده اند .

او گفت :” اگر تشکیل کم می شد ما میگفتم درست تشکیل کم شده بست های ما تنقیض شده است اما نه، تشکیل همان تشکیل سابقه است فقط به همین بهانه کارمندان اسبق را منفک و افراد خود را جا بجا کردند.”

این خبرنگار تلویزیون ملی زیر اداره طالبان می گوید پس از آن که او بی سرنوشت شد به دفتر مرکزی تلویزیون ملی و وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان مراجعه کرد اما پاسخ قناعت بخشی به دست نیاورد.

آقای رفاه می گوید که « برایم گفتند ما این کار را نکردیم و اصلا خبر نداریم آمر تان این کار را کرده شما یک تصدیق بیاورید که دوباره شامل شوید اما آمر اداره حتی به حرف هایم گوش نداد.”

در حالی که شکایت نامه اش را به دست دارد با بغض گفت:” این جزایی است که از سوی طالبان به من و چند تن از همکارانم دادند نزدیک به ده خانواده را به زانوی غم نشاندند نمی دانم به کی و کجا شکایت کنم.”

رفیع رفاه می گوید تنخواه کمی داشت اما با همان درآمد زندگی می کرد اکنون در یک وضعیت بد اقتصادی قرار دارد.

به گفته او چیزی که بیشتر رنجش می دهد این است که هیچ نامه ای برایش مبنی بر برکناری اش داده نشده است فقط مانع کارش شده اند:” تا حالا هیچ ندانستم و نگفتند که به اساس کدام حکم و یا اسناد برطرف شدم.”

این تنها نمونه ای از برکناری های خود سرانه غیر قانونی است که از سوی طالبان انجام شده است رفیع رفاه می گوید که ۱۸ ماه گذشته در هر اداره دولتی چندین تن را برکنار کرده اند و این روند همچنان ادامه دارد.

پس از تسلط طالبان بر افغانستان در حدود ۷۰ درصد خبرنگاران افغانستان را ترک کرده اند و شمار اندکی از این خبرنگاران که در افغانستان مانده اند زیر اداره طالبان با محدودیت های سختی کار می کنند.