افغانستان

متهم شدن طالبان به زندانی ساختن یک مرد به دلیل نکاح دختری به پسرش

محمد طالب باشنده دره قاسان ولسوالی ده صلاح اندراب بغلان به روز هفدهم ماه دلو از سوی تفنگ‌داران ناشناس از خانه اش ربوده شد.

نزدیکان محمد طالب دلیل ربوده شدن وی را نامزدی پسرش که اکنون در آلمان است، با دختری از باشندگان دره قاسان می دانند.

پسر محمد طالب که صالح محمد نام دارد از چند سال بدینسو در آلمان زندگی می‌کند.

نزدیکان محمد طالب در مصاحبه به تلویزیون آمو گفته اند که طالبان دندغوری با شماری از اندرابیان هم‌دست شده اند ومحمد طالب را ربوده اند.

یکی از نزدیکان محمد طالب که خودش را محمد ظاهر معرفی می کند، می گوید: «وقتی طالبان خبر شدند که دختر ملا کبیر باشنده محله مان را به صالح جان نامزد کردیم شب هنگام وارد خانه محمد طالب پدر داماد شده و او را با خود به جای نامعلومی بردند و هنوز از وی اطلاعی در دست نیست خانواده دختر نیز از اقارب ماست.»

محمد ظاهر می گوید که طالبان به خانواده محمد طالب تهمت زده اند که این دختر را به زور به پسش نکاح کرده است از همین رو او را در شب نامزدی فرزندش ربودند.

شماری از باشنده گان بغلان می گویند طالبان در هنگام جستجوی خانه های باشنده گان اندراب، دختران «زیبا» را انتخاب می کنند و پس از آن به بهانه های گونه گون آنان را به نکاح خود در می آورند.

این باشنده گان اندراب می گویند که طالبان می خواهند با این کار شان به «باشنده گان اندراب» که بیشتر ضد طالبان می رزمند آسیب بزنند.

به گفته باشنده گان اندراب این طالبان کسانی را که با دختران « پشتون » ازدواج کنند، مجازات می کنند.

یک باشنده اندراب که می خواهد نامی از او گرفته نشود گفت:” خودم که از قوم پشتون از قبیله اچکزی قندهار زن گرفتیم به همین گناه ده روز در زندان بودم بلاخره به واسطه اقارب خانمم دوباره رها شدم آنها مرا می گفتند تاجیک نباید با دختر پشتون ازدواج کند این یک ننگ است به ما.”

یکی دیگر از باشندگان قاسان می گوید “طالبان خانواده های را که از قوم پشتون عروس آورده اند مورد پرس و پال قرار داده و از آنها تقاضای فسخ ازدواج می کنند.”

اعضای خانواده محمد طالب می گوید که برای پیدا کردن او به ولسوالی ده صلاح مراجعه کرده اند، طالبان مستقر در این ولسوالی از این موضوع ابراز بی خبری کرده اند اما یک عضو طالبان در آنجا برایشان گفته است که محمد طالب از سوی «طالبان دندغوری» بازداشت شده است.

طالبان در باره بازداشت محمد طالب و برخورد های طالبان با باشنده گان اندراب چیزی نگفته اند.

باشنده گان اندراب می گویند که طالبان در یک و نیم سال گذشته ده ها تن از باشنده گان این منطقه را بازداشت کرده، شکنجه کرده اند و به قتل رسانده اند.